Styrdokument

Vad styr verksamheten?

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.För att styra verksamheten finns olika styrdokument och här ges några exempel:

Skollag
Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmel­serna om grundskolan och andra skolformer.Skollagen gäller för såväl fristående som kommunala skolor.

Förordningar
En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Det finns flera förordningar för grundskolan, till exempel skolförordningen och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehand­lingsplan.

Läroplan
Alla läroplaner är också förordningar. I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden, kunskapsmål samt elevernas ansvar och inflytande. Dessa delar i läroplanerna bestäms av regeringen. I läroplanen finns även kursplanerna som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne kan bidra till att eleverna utvecklas enligt de kunskapsmål som anges i läroplanen. Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och 6 och för olika betyg i årskurs 9.

Huvudregeln är att regeringen beslutar om kursplaner för grundskolan och Skolverket beslutar om kursplaner för same­skolan, specialskolan och särskolan. Kunskapskraven beslutas av Skolverket.

Uppdaterad: