Årskurs 2-3

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr11, sid. 9).

Under årskurs 2 fortsätter vi fokusera på läs- och skrivträning och vi arbetar med och fördjupar grundläggande matematik. Exempel på stora temaområden vi arbetar med under läsåret är kroppen och rymden.

I årskurs 3 har många elever kommit igång med sitt läsande och skrivande. Vi arbetar med att vidareutveckla och stimulera dessa färdigheter. Eleverna ska få känna glädje över att kunna läsa olika typer av texter. Vi arbetar med att fördjupa och befästa elevernas matematiska kunskaper. Vi jobbar med forntiden, Uppsala och bekantar oss med det för eleverna nya ämnet slöjd. På våren i årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska och matematik.

24 januari 2018